Není rohatý jako rohatý

Jednou z velmi důležitých předzvěstí  vánočního období, zejména pro děti, je Mikuláš.V předvečer svátku tohoto světce, 5. prosince, chodí po městě Mikuláš v doprovodu anděla a čerta, navštěvuje děti a rozdává jim dárky. Nejdříve se ovšem zeptá, zdali byly hodné, a pokud ne, musí slíbit, že se v příštím roce polepší.

Mikulášská tradice vychází z legendy o svatém Mikuláši – biskupovi, který žil ve 4. století v Malé Asii a byl proslulý svým zbožným životem a dobročinností.  Zvyk velmi zlidověl a k postavě Mikuláše, oděného do dlouhého pláště a s berlou v ruce, se přidal ještě čert a anděl jako představitelé protikladu dobra a zla.

Podoba čertů se v různých verzích zlořádů upravovala podle dostupné duchovní literatury i světské literatury, třeba podle Dantovy Božské komedie, Miltonova Ráje, podle faustovských mýtů a také podle lidových pověstí, pověr. S čerty byly také neodmyslitelně spojované čarodějnice a čarodějky a před tím třeba jenom vědmy a rohatý vlastně ani nebyl čert. A k tomu se dostaneme postupně.

Texty o ďáblu se promísily v knihách o Rohatém bohu a přičinily se tak o omyl. Pan, Faun či Zelený muž neřídili zasvětí vyplněné ohněm a sírou.

Čarodějky svá božstva nikomu nevnucují. Některé však baví, když mohou s humorem sobě vlastním vytáčet zatvrzelé dogmatiky.

Praktiky čarodějek se liší stejně, jako je jedinečná každá sněhová vločka. Jedny pracují samostatně, jiné preferují coveny, tedy společenství provozující různé praktiky. Některé se učí od učitelů, jiné samy, napojené na vlastní intuici, nebo čerpají z knih a dalších zdrojů.

Některé čarodějky dělají rituály, při nichž pracují s dušemi předků, kteří zemřeli třeba i před deseti tisíci lety. Jsou čarodějky, které pracují ve shodě s přírodou, změnami ročních období a silou přírodního světa. A také jsou takové, které pracují především s božstvy.

Některé z nich pracují dokonce s božstvem, které většina lidí nazývá Rohatý bůh. Přesně tak nebo podobně se mu říká.

Že by čert či Satan, ke kterému se kdysi doznávaly čarodějnice na mučidlech? Nemůže být větší mýlky. To by si mohl myslet pouze neznalý laik.

Je Rohatý bůh muž nebo žena?

Rohatý bůh je titul i způsob popisu konkrétního typu božstev, se kterými se můžete setkat v různých odnožích čarodějnictví. Rohatý bůh může mít i ženskou podobu, nebo se může vymykat genderovému rozlišení. Může být hetero, homo, transport gender a různým lidem se může ukazovat v různých podobách. V dobách předkřesťanských se to, kdo je jakého pohlaví, příliš neřešilo. To až později z toho někomu začaly naskakovat pupínky. A co teprve takový sex pro potěšení, to zavánělo všemi rohatými. A také, že ano.

Božstvo s rohy či parožím

Knihy věnované čarodějnictví většinou popisovaly rohatého boha jako jedinečné a výlučně pradávné božstvo. Božstva s rohy či parožím mají společné vlastnosti i charakteristiku. Okouzlí vás mytologií, jen to může být pokaždé jinak. U pohanů nikdy neexistoval jeden Rohatý bůh. Bylo hodně božstev obdařených rohy či parožím a každé bylo jiné. Rohy však měly společné.

Lidé je vnímali po svém. Pro jedny byl Rohatý bůh synonymem přírody a divokých plání. Pouť Rohatého boha skrze koloběh ročních období zrcadlila jejich změny. Stejně, jako se střídalo jaro, léto, podzim a zima, se střídaly pod jeho dohledem i životní etapy lidí. Od dorůstání, přes dospělost, střední věk až ke smrti. Rohatý bůh je postava, kterou lidé umísťovali mezi dva světy. Ten náš a krajinu smrti.

V mnoha mýtech byl Rohatý bůh božstvem obětním, které obětuje vlastní život, aby se svět mohl obnovit a opět plodit. Spojení Rohatého boha s plodností přimělo hodně lidí věřit, že je bohem sexu, touhy a pokušení.

První současný čaroděj, který odhalil svoji identitu a veřejně jí přiznal, byl Angličan Gerard Gardner (1884 – 1964). Je považován za architekta současného čarodějnictví a možná jste již někde zahlédli jeho díla zasvěcená kultu Wicca. Gardner zdůrazňoval, že bůh čarodějek je bohem s rohy, což znamená, že Rohatý bůh se stal jedním ze základních božstev současného čarodějnictví a od té doby se o něm začalo mluvit veřejně.

Ve sve knize The Meaning of Withcraft z roku 1959 představuje Gardner Rohatého boha čarodějek jako ztělesnění většiny vlastností, se kterými se pojí. Nazývá ho tím, který otvírá brány lůna, i pánem bran smrti. Přiznal mu také solidní místo v našem světě, charakter krále lesa a popsal ho jako obnovitele života. Rohatý bůh je něco víc než pouze božstvo divokých stepí. Byl také bohem zahrad a díky potenciálu falického boha byl téměř prezentovaný jako všehopožírač a všehotvůrce a milovaný zachránce světa.

Bůh sexu a plodnosti

Rohatý bůh byl tedy bohem přírody, sexu, plodnosti, zasvěcení, smrti, regenerace, narození a také zosobněním vlastností, po kterých toužíte.

Byl také bohem tělesné lásky a sexualita byla jeho darem. Měl se oslavovat, a pokud se někdo angažoval z vlastní vůle a dělal to, co mu činí potěšení, a nedělal druhému to, co by se mu nelíbilo, mohl tím stěží někomu škodit.

V mnoha mýtech přitahovaly Rohatého boha jedině ženy, ale historie říká i něco jiného. Rohaté božstvo, třeba jako řecký Pan, využívalo každé příležitosti k sexu a mělo rádo jak muže, tak ženy, vlastní ruku i všechno mezi tím.

Rohatý bůh toleruje každého a přijímá každého, kdo ho hledá, bez ohledu na sexuální orientaci. Je afirmací života a skrze sex pro radost i afirmací radosti. Rohatý bůh toužil po tom, abychom se radovali v čase, který nám byl na Zemi dán a který nezadržitelně plyne.

Proto býval často vyobrazován s erekcí.

Dokonce i ta božstva, která se kdysi takto nezobrazovala, například keltský Cerunnos, jsou někdy ilustrována s údem v erekci. Pravděpodobně to bylo odvozeno z toho, kterou z jeho dovedností potřebovali lidé ve svém životě.

Pán smrti

Rohatý bůh byl i pánem smrti. Bez smrti není život. Jedno i druhé je potřebné, aby svět fungoval. Božstvo honů přináší smrt a to pojí ještě více Rohatého boha s podsvětím. Francouzský výraz „la petie mort“  (malá smrt) se váže k orgasmu, tento aspekt je tedy znám. Rohatý bůh vedl duše do království zemřelých a zajišťoval jim také bezpečný průchod a nakonec návrat do světa živých.

Hodně čarodějek věřících v reinkarnaci věří, že Rohatý bůh střeží brány mezi podsvětím Summeralds (čarodějejnické označení zasvětí). Koneckonců je to aspekt Rohatého boha, který vládne sabatu Samhain a čeká na nás, když umírá naše smrtelné tělo.

Rohatý bůh nebo ďábel?

Častá spojitost Rohatého boha s křesťanským ďáblem může u některých lidí vzbuzovat neklid. Rohatý bůh čarodějek nebyl nikdy křesťanským ďáblem, nicméně na něho mělo vliv to, jak někteří lidé interpretovali křesťanského ďábla v průběhu věků. Texty o ďáblu se promísily v knihách o Rohatém bohu a přičinily se tak o tento omyl.

Víra v Rohatá božstva je stará tisíce let. Nemá nic společného se zásvětím a peklem plném síry a ohně.

Kde najdete postavy s rohy?

Pojďme se ještě podívat do historie, v níž jsou zmínky o postavách s rohy. Začneme pěkně postupně, třeba nástěnnými skalními malbami.

V současné Francii jsou stovky jeskyní s obrazy zvířat reálných i vymyšlených, malovaných i vyrytých ve skalách. Umění v některých takových jeskyních může být hodně staré, může být z období před 30 000 let lety, z období horního paleolitu. Je tam možné nalézt obrazy představující zvířata v pohybu a jejich výrazy a v několika takových jeskyních  je možné nalézt i obrázky postav – napůl lidí, napůl zvířat. Většina ukazuje bizony s prvky lidského těla a dokonce je tam jeden pták-člověk. Mnoho lidí si myslí, že tyto obrazy ukazují božstva, ale nikdo si tím není jistý. Tyto malby jsou starší,než jakékoliv současné náboženství. Dva či čtyři tisíce let se nám může zdát věčnost, ale lidé a možná národy využívající evropské jeskyně, to dělali nepřetržitě přes víc než 25 000 let. Pokud tyto jeskyně sloužily k náboženským účelům, pak to asi bylo nejdelší známé náboženství v historii lidstva.

Nejstarší umění, které se dá spojovat se zvířaty, pochází z jeskyně Chauvet. Vzniklo pravděpodobně před více než 36 500 lety. Pokud jde o Rohatého boha, nejzajímavější jeskyně je v Grotte desTrois- Frères.  Jeskyně Tří bratrů se nachází v dnešní Francii. V porovnání s Lescaux a Chavuet je většina obrazů v této jeskyni stará pouze jen okolo 15 000 let. Byla objevena na začátku 20. století a v několika postavách je možné spatřit Rohatého boha. V jedné části této dlouhé jeskyně, kterou pojmenovali Sanktuarium, je možnost spatřit obraz, který tuto jeskyni proslavil nejvíce: čaroděje.

Božstva provázaná s býkem

V jeskyni Çatalhöyük (čti chah-tahl-HU-yook) na území dnešního Turecka jsou malby s motivy rohu staré 9 500 let. Namísto paroží tam jsou motivy s rohy býka. Kromě  hlav a rohů býků se v jeskyni také nachází vyobrazení ženy sedící mezi dvěma lvy. Bylo to interpretováno tak, že se tam uctívala bohyně matka a její syn, který na sebe vzal podobu býka. Tato hypotéza si samozřejmě žije vlastním životem.

Současnými centry s Çatalhöyük byly Eridu, Uruk a Ur.

V sumerské mytologii se objevilo hned několik božstev provázaných s býky. Ochranné božstvo Lamassu se často zobrazovalo s lidskou hlavou a tělem býka. Jednou to byl muž a jednou žena. Kanaánský bůh bouře Hadad byl často zobrazován se čtyřmi býčími rohy na hlavě a pocházel přímo od Sumerského boha bouří Iškura.

Velmi známý je epos o Gilgamešovi, který v sobě nese také docela dost býčí energie. Průvodce Gilgameše a pravděpodobně i milenec Enkidu byl představován jako divoký člověk. Byl zpodobňován jako evropský divoch a představovali ho s hlavou s býčími rohy. V další části Gilgameš a Enkidu zabíjí býka poslaného skrze bohy poté,co Gilgameš odmítl zálety bohyně Ištar .

Egyptská bohyně Hathor byla často zobrazována jako kráva nebo člověk s hlavou krávy a pokud měla postavu člověka, potom vždy s rohy na hlavě. Hathor nebyla jediná bohyně starodávného Egypta, která využívala býčí symboliku. Bohové Ra a Osiris navštívili podle jejich uctívačů zemi převlečení za býky. Sluneční božstvo Hórus, míval někdy hlavu Berana – další rohaté zvíře.  Atum mělo také býka ve své mytologii. Čtyřrohý býk Ra chránil cestu do nebe a kněží věřili, že mohou mluvit s Atum prostřednictvím býka. Kult boha Apise vznikl z úcty projevované svatému býkovi, který byl synem Hathor.

Palác  Knossos  na Krétě je známý motivy býka.

Kréta byla domovem Minotaura, který měl hlavu býka. Minotaurus mohl být pozůstalostí lokálního zapomenutého božstva. V pozdější řecké mytologii byl synem  řecké královny Pazyfae a pěkného býka obětovaného jejímu manželovi, královi Minosovi bohem Poseidonem.

Bohové jako Zeus, Dionýsos a Poseidon na sebe často brali podobu býka, když navštěvovali zemi kvůli vztahu s ženami. Eleuzínská mysteria zasvěcená Deméter a Persefoně a v určitém stupni i Dionýsovi končila obětováním býka.

Nesmíme zapomenout ani na řeckého boha Pana, který měl nohy kozla, špičaté uši, malé rohy a byl celý porostlý tmavou srsti. Byl tak ošklivý, že když ho jeho matka nymfa uviděla, utekla. Zato jeho otec Hermes vzal syna na Olymp, aby pobavil jiné Bohy. Ti se zasmáli a otevřeli mu srdce, dali mu jméno a vrátili ho do lesů a skal Řecka jako velkého boha přírody, který byl ochráncem myslivců, pastevců a ovcí.

Dionýsos byl pro změnu nejčastěji znám jako bůh vinohradů a vína. Byl také spojován se smrtí a dušemi zemřelých. Podle řeckého filosofa Heraklita „Hades je tím samým, co Dionýsos…” Hodně Dionýsových svátků vzdávalo čest duším zemřelých a v některých tradicích je provázel do podsvětí. To pojí Dionýsa ještě více s Rohatým bohem, protože i on má souvislost se smrtí.

Podle některých mýtů je Dionýsos synem Dia a Persefony. Titánové jej však rozsápali krátce po jeho narození. Jeho esence zůstala přenesena do těla Thébské královny Semele, která byla milenka Dia a jeho smrtelná matka. Žárlivá Hera ji přesvědčila, aby přiměla Dia, aby se jí ukázal ve své skutečné podobě. Naneštěstí pro Selen byla skutečná podoba s boha blesků smrtelná. Když  zabil svoji smrtelnou milenku, zachránil Zeus plod Dionýsa tak, že ho zašil do svého údu, aby potom porodil syna. Pověst o tom, že Zeus porodil Dionýsa, podkresluje patriarchální přirozenost staré řecké kultury, a také ukazuje umění Dionýsa překonat smrt.

Priap byl považován za syna Dionýse a Afrodity a byl více falusem, než člověkem. Jeho úd měl často přehnané rozměry. Kult Priapa byl proklet žárlivou Herou ještě v lůně Afrodity. Hera se mstila za to, že Paris v Tróji uznal Afroditu za krásnější než je Hera. Priap byl bůh plodnosti a plánů. Je zvláštní, že v některých měsících na některých místech bylo on a Dionýsos označování jako jeden bůh a to ještě více utvrzovalo status Dionýsa jako falického boha.

Božstvo s jelením parožím a hady

Vrhneme se na Cernnunose. Nejstarší zmínku o tomto keltském božstvu s parožím jelena  a s hady (pro Kelty byli hadi strážci pokladů) najdeme na nástěnné malbě ve Val Camonice na dnešním pomezí Itálie a Švýcarska a  pravděpodobně pochází z 6. století před našim letopočtem. Jeleni byli vnímáni jako silná zvířata, jejich maso dávalo obživu a jejich paroží bylo ceněno. Cernunnos byl bůh lovu a možná i bohatsví, divokých plání, bůh smrti i zásvětí. Stopy po něm byly v Británii i v dnešním Dánsku (Gunderstrup), v Bulharsku a Rumunsku. Na východě Francie (France-Comte) bylo nalezeno jeho vyobrazení v ženské podobě a v Paříži byla zmínka na „sloupu převozníků“. O Cernunnovi se zmiňoval i Julius Caesar jako o nočním božstvu.

Zelený muž

Zelený muž byl znám také již před naším letopočtem, ale vyobrazený je (ve velikosti kapesníku) i v kostele starém přes 650 let. V Rosslynské kapli. Ve Francii v opatství Saint Denis byl vyobrazen na fontáně s nápisem ,,Silvanus.“ Sylvan byl římský bůh lesů. Zelený muž byl symbolem přírody.  V Anglii jsou po Zeleném muži pojmenovány desítky hospod. Byly i Zelené ženy.

Britský antropolog sir James Fraser o něm psal jako o duchu rostlinstva. Jako spřízněná bytost se pak jeví i Jack in the Green, který se jeví jako pozůstatek pohanství.  A tak bychom mohli pokračovat. Vrátíme se ale raději na začátek. Není čert jako čert.

Pro Kartářky světla Hel

Zdroje: Gerald Gardner – Withcraft today, James Frazer – The Golden Bough: The Roots of Religion and Folklore, Gramercy, New York 1993 (u nás vydalo nakladatelství Československý spisovatel, s.r.o. 2012), Jason Mankey – Witches and Pagans, Llewellyn Publications2021,  Hutton Ronald – Pagan Britain, Oxford University Press, New York 1996, Robert Graves – Řecké mýty, Leda 2022…

 

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, stejně tak, jako váš telefon. Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

 

 

 

 

Horoskop na středu: Luna v Raku posílí empatii

Ve středu 29. listopadu vejde Luna do znamení Raka. Zvýší vaši empatii a přiměje vás k myšlenkám o své rodině, domovu a druhých lidech a o tom, co je opravdu důležité. Luna v Raku může vyvolávat silnou touhu vzbudit pocit v partnerovi, nebo někom pro vás důležitém, že k vám patří a že o něj pečujete.

Luna v Raku vám dává možnost uvědomit si ve vztazích, kde na vás spoléhají ve všem a přespříliš, ale projevují málo vděčnosti, nebo schází uznání, věci pojmenovat.

Luna v Raku učí  jednat nesobecky, ale také umět se vymezit.

Luna v Raku vám dává příležitost zamyslet se nad tím, jestli na tom druhém nejste příliš závislí.

Luna v Raku vás učí dávat druhému větší osobní prostor.

Pokud v těchto oblastech není rovnováha, nastávají dříve, či později karamboly.

 

Hvězdy jsou ve znamení Střelce. Lidé narození v tomto znamení disponují velkou vřelostí, štědrostí a empatií. Dokážou svému okolí předávat energii, které mají vždy více než dost. Jsou to lidé tvořiví, nemají rádi nudu a stereotypy. Jsou rádi středem pozornosti. Vhodným zaměstnáním je pro ně advokacie a politika.

 

 

Střelci, tento týden vám schází empatie a trocha pokory, abyste mohli vycházet s lidmi tak, jak je třeba. Kvůli tomu to mnohdy může skřípat.

 

Kozorozi, vyplatí se vám investovat do partnera nejen čas, ale hlavně více emocí. Ty jsou důležitější než hmotné dary.

 

Vodnáři, pravděpodobně na vás dopadne splín a melancholická nálada. Jejich příčinu si nebudete chtít přiznat, ale ve skrytu duše ji znáte. Neměli byste se zavírat daleko od lidí, ale naopak vyrazit do společnosti.

 

Ryby, někdo nebo něco vám ukáže správnou cestu, která vede z rodinných starostí. Vyplatí se rady blízkého člověka poslechnout.

 

Berani, raději se nepouštějte do věcí, kterým nerozumíte. Nezapomeňte, že neznalost zákona neomlouvá, mohlo by se vám to vymstít.

 

Býci, sport je přesně to, co tento týden potřebujete. Do žil se vám při něm vlije hormon štěstí a nic vám nebude chybět.

 

Blíženci, vyhněte se nesmyslným hádkám a ve sporu buďte tím rozumnějším elementem, který ustoupí jako první. Zejména jde-li o spory v rodině. Můžete jim předejít i opatrností v komunikaci.

 

Raci, tento týden se řiďte heslem – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Protějšek ocení vaši snahu, byť situace nemusí vždy dopadnout podle jeho představ. Mnohé události budou vyžadovat trochu delší čas.

 

Lvi, neplánované setkání s expartnerem pro vás bude šokující. Nečekali jste, že to s vašimi emocemi ještě tolik zacloumá.

 

Panny, psychický přetlak je přesně to, co pocítíte na svém těle. Bolet vás může hlava a žaludek. Měli byste vypnout a dopřát si nějaký čas bez telefonu a signálu.

 

Váhy, objevíte svoji životní múzu, která vás bude motivovat nejenom při uměleckých činnostech. Sami budete překvapeni, jak vám jdou věci od ruky.

 

Štíři, z práce se poslední dobou nevracíte s dobrou náladou. Nesmíte se ale nechat problémy v zaměstnání natolik ovlivnit, abyste si kazili i atmosféru doma.

Pro Kartářky světla Hel a Pet

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, stejně tak, jako váš telefon. Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

Dokonalý víkend podle znamení zvěrokruhu

Každý z nás si volné dny na konci pracovního týdne představuje jinak. Přemýšleli jste ale někdy, jak by mohl vypadat dokonalý víkend, pokud byste vzali v úvahu své znamení zvěrokruhu? Nechte se inspirovat!

 

 

Beran

Dokonalý víkend pro ohnivého Berana by měl nejspíš zahrnovat nějaké adrenalinové dobrodružství, jako je seskok padákem nebo turistika v horách. Ale nemusí to být až tak intenzivní. Někdy postačí i méně náročná činnost, jako je trénink v posilovně nebo hodina plavání. Pro Berana je ale vždy důležité, aby pokořil nějakou výzvu. Pak může víkend zakončit s pocitem úspěchu.

Býk

Býk miluje luxus a pohodlí. Dokonalý víkend by tak mohl zahrnovat den v lázních, procházku krásnými zahradami nebo parky a to vše zakončené gurmánskou večeří. Ať to bude cokoli, důležité je rozmazlovat všechny smysly a cítit se při tom naprosto uvolněně.

Blíženci

Pro zvědavé a společenské Blížence by dokonalý víkend měl zahrnovat setkání s přáteli, debatování o tom, co je zajímá, nebo třeba účast na zajímavém workshopu. Důležité je, aby měl Blíženec kolem sebe stále dost fajn lidí a každá aktivita trvala jen tak dlouho, než se Blíženec začne nudit.

Rak

Sentimentální a na rodinu orientovaní Raci nejvíc ocení víkend, který mohou trávit s rodinou. A je jedno, jestli budou doma společně vařit oběd a pak něco kutit na zahradě, nebo společně vyrazí na výlet. Důležité je, že budou všechno prožívat společně.

Lev

Lvi milují světla reflektorů a o víkendu se potřebují cítit jako hvězdy. Ideální je pro ně vyrazit na místa, kde se očekává, že budou vypadat naprosto úchvatně. Města plná večírků, nablýskaných obchodů a restaurací, kolonád, na kterých mohou potkat známé osobnosti, to jsou ta pravá místa pro pozornost milující Lvy.

Panna

Na detail zaměřené Panny potřebují kombinovat produktivitu s nějakými intelektuálními aktivitami. Nejlépe se budou cítit, když víkend začnou velkým domácím úklidem a pak si zajdou třeba do muzea nebo galerie na zajímavou výstavu.

Váhy

Váhy představují rovnováhu, harmonii, milují krásné věci a vadí jim osamělost. Dokonalý víkend tak pro ně může zahrnovat kulturní zážitek v podobě koncertu nebo hezkého divadla, romantickou večeři s milovanou osobou a setkání s přáteli.

Štír

Citliví a nadmíru vnímaví Štíři potřebují intenzivní a silné prožitky. Určitě je bude bavit navštěvování tajemných míst, zkoumání různých záhad, hluboké rozhovory a možná i pozorování noční oblohy plné hvězd po boku milované osoby.

Střelec

Střelec rozhodně o víkendu nebude sedět doma. Jeho dobrodružná povaha ho nutí prozkoumávat svět hlavně prostřednictvím lidí, dobrého jídla a pití. Proto udělá nejlépe, když vyrazí na výlet někam, kde to ještě nezná, zajde si do restaurace, kde ochutná něco nového a dobrého, a třeba se na svých cestách i seznámí s novými lidmi.

Kozoroh

Kozorohové jsou ambiciózní a cílevědomí. Pokud mají před sebou víkend, potřebují mít především pevný a podrobný plán, jak ho naplnit. A určitě to nebude žádné povalování doma. Pokud je něco, co Kozoroha opravdu baví, pak je to zdolávání kopců a hor, nejlépe po boku někoho, kdo ho podporuje.

Vodnář

Svobodomyslný Vodnář miluje inovace a tak trochu bohémský život. Většinou víkendy moc neplánuje, dává přednost spontánnosti a neobvyklosti. Když nezůstane v posteli a nebude celý víkend koukat na sci-fi filmy, rozhodně ho potěší výlet ve společnosti dobrých přátel, návštěva nové a neobvyklé výstavy nebo třeba muzea vynálezů.

Ryby

Ryby jsou nápadité a citlivé. Pro ně je ideální víkend někde v klidném útočišti, ideálně poblíž vody, naplněný kreativní činností, jako je malování nebo psaní, a zakončený večerem u romantického filmu.

Pro Kartářky světla Ak

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, stejně tak, jako váš telefon. Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

Existuje kletba věčných singles? Zjistěte, co ji působí a jak ji odčarovat

Nejčastější otázky kartářkám jsou na vztahy. Lidé se často trápí, protože nechtějí být sami a pak se zase trápí i proto, že mají natolik rádi svoje soukromí a svůj vlastní prostor, že jim tam ten druhý vlastně vadí. To dělá stále populárnější vztahy toho typu, kdy jsou každý zvlášť a spolu tráví svůj volný čas. Navenek to působí tak, že vlastně ani nikoho nemají a pak se s někým seznámí a někdy se mu zapomenou zmínit, že jsou tak trochu zadaní. Někdy je to ohromné dobrodružsví, ale ne vždy to má hezké konce.

Důvodů proč jsou lidé sami je mnoho, ale stejně sní často o lásce jako z kina, ale doma si přitulí tak leda kocoura. Kromě toho, že zkoušeli různé vztahy a nějaké i prožili, jsou pořád sami. K nikomu se nehodí a jsou jako z jiné skládačky. Je samota způsobena tím, že skuteční Muži jsou druh na pokraji vymření? Nebo je to snad tím, že upřímně milující ženy již neexistují?

Přitom to jsou pouze další stereotypy, které pouze ztěžují vstup do vztahu. Příčiny, které blokují tvorbu šťastného a dlouhodobého vztahu, obvykle máte sami v sobě. Možná je pouze nevidíte, nechcete si to přiznat a někdy je připisujete těm druhým.

Příčin, proč člověk nemůže najít vhodného partnera, může být hodně – využívání zneužívání, zranění, odkopnutí, špatné vzorce z domova, kdy hledáme v partnerovi otce nebo matku, nedostatek znalosti o tom, jak má vypadat zdravý partnerský vztah. To vše vede k těm samým a stále opakovaným chybám. Často je potřeba více hledat, co změnit u sebe, aby se zlomila kletba singles. Jaké bývají nejčastější důvody, které brání lidem najít partnera?

Často se stává, že máte negativní myšlenky vůči sobě. Změnila jste svůj šatník a sluší vám to. I když jste v novém oblečení omládla, stejně se necítíte dostatečně krásná a atraktivní? Myslíte si, že nejste dostatečně zajímavá či zábavná na to, aby se do vás někdo zamiloval, natož chtěl být vaším partnerem? To nezlepší ani to nejlepší oblečení.

Přitom když se rozhlédnete kolem sebe, můžete vidět, že ve vztazích nejsou pouze ti nejkrásnější lidé. Muži nemilují pouze modelky, brunetky či blondýny. A ženy se také nezamilovávají jen do urostlých svalnatých mužů.

Důležitá je osobnost, způsob pohledu na život a na samotné bytí. Pokud jste v něčích očích dokonalá, nebude vidět nikoho jiného.

Někdy je tam strach, že vás někdo nechce, nebo že se mu omrzíte. Když někoho poznáte, jde vám především o to, aby se do vás dotyčný zamiloval, a nepřemýšlíte o tom, zda se k vám takový člověk vůbec hodí? Ačkoliv to děláte podvědomě a snažíte se takovému člověku zalíbit, přestáváte být přirození a přestáváte pozorovat. A právě takovéto jednání může dotyčného odradit. Ztratí motivaci a uteče od vás.

Poznáte-li někoho nového, je nejdůležitější popřemýšlet o tom, co si o nově poznaném člověku myslíte, a jestli s ním chcete být. Pokud je to ten správný, bude vás chtít i ve chvíli, kdy pozná, jaký jste skutečně člověk, jak se běžně chováte nebo jak vypadáte bez make-upu. Abyste měli jistotu, že je takový člověk pro vás ideální, musíte být v jeho přítomnosti sami sebou.

Nebojte se, že se někomu omrzíte. Podívejte se na své přátele a příbuzné – znáte se již dlouho, a přesto spolu rádi trávíte spoustu času. Ačkoliv nevymýšlíte stále nové aktivity, stejně se spolu nenudíte. To stejné bude ve vztahu, musíte pouze hledět na to, aby v něm byl kromě lásky a chtíče také přístav plný podpory a společná touha se rozvíjet. Vztah, který se opírá o vzájemnou motivaci, se nikdy neomrzí ani jednomu z partnerů. Myslíte si o sobě, že jste nudní? A proč si to myslíte? Pracujte na sobě, abyste se stali někým, koho máte za fascinujícího člověka.

Vybíráte si špatné lidi i vztahy? Je možné, že vztahy, pro které se rozhodnete, mají rozblikané již od začátku všechny červené kontrolky a vy je nevidíte.

Může tam být problém s hazardem, alkoholem, náhodným, či nátlakovým sexem. Může se také stát, že partner ještě neodešel z bývalého vztahu, stále cítí bolest ze ztráty bývalého partnera kvůli rozvodu či rozchodu. Říká vám, že pořád myslí na bývalku a že nehledá nic vážného, případně se chová podle schématu, že ne vždy reaguje na telefony a ne vždy odpovídá na SMS

Možná si myslíte, že by přece neudržoval kontakt a nespal s vámi, kdyby to nebylo vážné. Ale tak to nefunguje. Někdy se stává, že lidé mají i známosti, které pro ně nejsou důležité natolik, aby z nich utvořili opravdový vztah. Oni si zatím v takovém vztahu realizují nějaké jiné skryté potřeby, třeba zvyšování vlastní sebehodnoty, ukojení pocitu samoty, fyzickou blízkost. Vnímejte, jestli novému partnerovi na vás opravdu záleží, a zda to, co dělá, je v souladu s tím, co říká.

Zaryl se vám věčný hon za láskou pod kůži? Je rozdíl mezi tím, chtít být ve vztahu a honitbou za potenciálním partnerem. Honíte se za vztahy, abyste dokázali sobě, známým, rodině či svým ex, že i přes to, co si oni myslí, jste fantastičtí, atraktivní a žádaní? Toto nastavení odrazuje kandidáty na partnery a způsobuje, že děláte špatné volby. Potřebujete kohokoliv a hlavně rychle.

Druhý člověk pak pro vás ztrácí hodnotu, stává se nástrojem pro váš cíl, protože vy chcete vztah za každou cenu. Vy ale přeci chcete něco výjimečného a napořád. Chcete se vyhnout chybám.

Otevřete se tedy více lásce, namísto toho, abyste se za ní honili. Vyjděte ze soukolí lovkyň a hledaček a otevřete se novým zkušenostem v poznávání lidí. A nejen těch, se kterými jdete na rande. Když se honíte za láskou, nedopřáváte si jiné prožitky a interakce mimo randění. Různé neobyčejné okolnosti a setkávání a také poznávání na přátelské bázi je ten nejpřirozenější a navíc romantický způsob začátku vztahu. Pouze tímto způsobem máte šanci na nevynucený start známosti. Takový, který může být hodnotný, s časem na rozhodnutí, jestli se k sobě hodíte a dotyčný je ten, koho hledáte jako životního partnera.

Dvojitá zásada přitahování Feng-šuej radí, jak se vyladit na život ve dvou. Abyste podle této zásady skončili s životem single, je potřeba dávat doma různé věci v páru. Například mít dva noční stolky ložnici, kupovat dva zákusky a ne jeden, mít doma kromě dámského i pánský sprchový gel nebo o jeden zubní kartáček navíc. A také si představovat, že s někým jíte snídani a povídáte si, když se chystáte jít spát. Roztočte kolem sebe i ve své hlavě auru šťastného života v páru s někým, s kým si vzájemně dáváte péči a lásku.

 

Pro Kartářky světla Vs

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, tak jako váš telefon.  Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

Znáte magii spodního prádla?

Sex je obrovský fenomén. Můžeme si ho užívat a někteří se mohou snažit ho i zneužívat. Sex má také svou specifickou magii.

Magie spodního prádla

Černé – Budete působit sexy, ale zároveň elegantně a tak trochu tajemně.

Bílé – Vyvoláte dojem nevinnosti a čistoty,

Červené – Vášeň je to první, co partnera napadne, až vás uvidí v červeném.

Tělové – Praktické, ale i rafinované. Probudí partnerovu fantazii.

Krajkové – Nejrafinovanější způsob, jak chlapa okouzlit. Krajka nenechá žádného mužského chladným.

Vzorované – Máte spoustu možností. Můžete vypadat něžně, když sáhnete po květinovém vzoru. Anebo naopak divoce, když si pořídíte třeba leopardí motivy. Puntíky, kostičky, srdíčka – prostě cokoliv je vám sympatické o vás řekne, že máte fantazii. A tu každý muž v posteli ocení…

Pokud chcete získat nějakého muže, oblečte si na schůzku s ním vaše nejoblíbenější spodní prádlo a do podprsenky si dejte minci. Tu noc před tím nechte stát ve sklenici, do které natočíte horkou vodu. Penízek nabitý energií vody vám zajistí úspěch na milostném poli.

Co nikdy ne

Nikdy se nestanete sexuální bohyní, pokud budete svádět v zapraných kalhotkách, ze kterých čouhají gumičky, podprsence, jejíž barvu je těžké určit a lezou z ní dráty, a neoholenýma nohama, které připomínají kaktus. Nemusíte utrácet tisíce za luxusní spodní prádlo, ale čisté a pokud možno nesešívané si na rande určitě vezměte.

Pro Kartářky světla Evička Vrbička

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, tak jako váš telefon.  Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

 

Runový horoskop a rituály na listopad 2023 vám prozradí, koho potkáte, a co vás čeká

Berani, runa pro vás je Ingwaz

Začnete objevovat vlastní potenciál a přijímat jej. Překvapí vás síla vašich myšlenek. Při meditaci s touto runou můžete navnímat něco jenom stěží uchopitelného. Až po čase pochopíte, jak důležitou dobu nyní prožíváte. To, co je nyní zrnkem, při správném zalévání poroste a přinese dobré ovoce. Starejte se o své příjmy a může vám přijít příležitost si polepšit.

Potkáte zralého a zodpovědného člověka štíhlé postavy s prošedivělými vlasy a mladistvým vzhledem.

Talisman pomáhá chránit vaší energii a je štítem před vším zlem světa a lidmi zlé vůle, odhaluje dřímající vlohy. Můžete jej nakreslit na přírodní materiál žlutou barvou a nosit s sebou.

Štěstí vám přinesou rolníci, duchovní a mistři duchovních nauk.

 

 

Býci, vaše runa je Mannaz

 

Runa pomáhá před energetickými útoky, vzpírá při oslabení, vnáší pozitivní věci do vztahů a usnadňuje kontakt s podvědomím.
Tento měsíc budete škobrtat přes drobné problémy, ale dojdete svého cíle. Můžete se přihlásit na nějaký kurz, protože vám půjde dobře učení. Runa Mannaz umí také zajistit, že vám někdo odpustí vaše omyly a někdo jiný pomůže. Tato runa přináší úspěch v lásce. Ukazuje citové ustálení a ochraňujícího citlivého partnera. Po těžkých životních zkušenostech člověk zmoudří a udělá všechno pro to, aby si udržel rodinu a obdařil svého partnera spokojeností. Runa Mannaz reprezentuje lidi velké duchem, kteří si ke své moudrosti museli dojít těžkou prací. Starají se o blaho nejenom svých nejbližších, ale pomáhají i svému širšímu okolí. Někdymůžete mít pocit, že házíte hrách na zeď. Zaplašte tyto pocity a nepolevujte ve své píli a plánech.

 

Může se stát, že potkáte člověka, příjemným, ale pronikavým pohledem, který ponese své tělo vzpřímeně s hlavou vzhůru. Při podávání rukou rád podává obě dvě. Jeho nejčastější dotaz bude – jak vám mohu pomoci? Je to někdo, kdo si sice může přijít pro pomoc, ale zároveň také pomáhá. K tomu, aby nalezl řešení svého problému, se potřebuje pouze ujistit, že nalezl to správné řešení. Nízké záměry nejsou v jeho repertoáru. Ve svazku bude stabilní a pečující partner.

Rituál runy Mannaz

Běžte do přírody, klidně jen do parku. Najděte místo, kde vás nikdo nebude rušit a zujte si boty. Třeba jen pár vteřin stůjte bosí na zemi a soustřeďte se na propojení s ní. Ucítíte silnou energii, tu si podržte a pošlete ji tam, kde máte pocit, že ji nejvíc potřebujete. Ať už jde o osobní, nebo pracovní život. Myslete ale na to, že zdraví, je to nejdůležitější.

 

Použijte talisman z runy Mannaz tehdy, když si potřebujete připomenout, jak moc jste toho schopni zvládnout.

 

Blíženci, vaše runa je Thurisaz

Thurisaz vám dá především odvahu. Naleznete v sově sílu překonat všechny nástrahy. Věci, které se zadrhávaly se tak s vaším přispěním pohnou dopředu. Thurisaz je symbolem ohromných sil. I vy se přesvědčíte o své vlastní síle. Čeká vás zkouška, díky které ji poznáte. Budete muset překonat negativní myšlenky a přehodnotit chybná rozhodnutí, Změnit návyky, které zraňují duši a vytváří nemoc. Obří síla je na vaší straně čekají vás dobrá a moudrá rozhodnutí.

 

Potkáte člověka středně vysokého s rozhodnými rysy a pohledem. Pokud by to byla žena, bude mít dlouhé vlasy obarvené dočervena, či ruda. V očích bude těmto lidem vidět rozhodnost. Tenká ústa s lehce zatuhlými koutky. Bude mít nejspíše velké silné dlaně a rozhodný stisk. Umí vyrazit se svými ostrými lokty na cestu úspěchu. Někdy si ženy pod vládou runy Thurisaz berou na svá bedra závazky jiných, a to je oslabuje. Celkově tito lidé mají potřebu překonávat životní zkoušky a budou tak dlouho směřovat ke svému cíli až jej dosáhnou, aniž by čekali pochvalu. Jsou pracovití ale tvrdohlaví.

Rituál s runou Thurisaz

Je to čekající zbraň, kterou lze v případě potřeby použít. V době po novoluní si najděte chvíli, kdy budete úplně sami. Zapalte dvě až tři bílé, nebo bordó svíce. Připravte si červené pero a 4 lístky. V případě potřeby i víc.  Uklidněte svoji mysl a promyslete si před kým, nebo čím se chcete bránit.

Představte si Thora s ohromným kladivem, připraveného zaútočit a bránit vás. Myslete na to, že tento mocný bůh bude odrážet jakékoliv útoky, aniž byste se o to museli vy aktivně starat. Vezměte pero a na lístečky a nakreslete Thorův symbol, runu Thurisaz. Myslete na to, jaké to bude, až budou veškeré útoky z řad vašich nepřátel odraženy. Lístečky potom umístěte tak, aby nepoutaly ničí pozornost. Na okno, vchodové dveře, stůl v kanceláři a podobně. Pak poděkujte Thorovi za pomoc. Svíčky nechte hořet. Na lístečky připište datum, kdy jste rituál vykonali. Počkejte šest týdnů. Pak je schovejte do šuplíku. Vyhodnoťte si, co se dělo za uplynulý čas. Vaše energie by měla opět růst a útoky odejít do minulosti.

 

Raci, vaše runa je Wunjo

 

Runa Wunjo ukazuje, jak lehké je žít, když máte dar radosti pramenící z radosti samé. Jak lehké je vnést do života harmonii, když se bolest a zlost promění ve smích. Člověk, který je radostný má hodně přátel a je v centru jejich pozornosti. Splní se vám tak snadněji přání.

 

Potkáte fešáka s kulatou tváří, dolíčky a velkýma očima. Dokáže jemně druhé lidi přesvědčit o své pravdě, aniž by mu to činilo většího násilí. Ví, že s úsměvem se všechno zvládne lépe. Jednoduše si počká, až vám to dojde.

 

Zamyslete se,  jestli umíte na útok reagovat úsměvem, nebo smíchem? Jak umíte čerpat radost i z každodenních záležitostí? Hledáte v nich více starostí a smutků, nebo radostí?

 

Štěstí vám nesou herci, komici, režiséři, či filozofové.

Runa posiluje přátelství a vábí blahobyt. Chrání před depresí.

Rituál s runou Wunio

Když máte pocit, že se vám vytrácí radost ze života a nic vás nebaví, zapalte tři zelené svíčky a nad svojí hlavou si představte velké písmeno X. To se zvětšuje, až zasáhne i vás. Jako by zářilo zlatým světlem. V tom světle si všimněte, co vám chybí a představte si, že už to máte. Pak nakreslete symbol runy Wunio a uschovejte si ho někam domů. Přinese vám štěstí.

 

Lvi, vaše runa je Ehwaz

Runa znamená jízdu na koni Kůň někdy symbolizuje příležitost. Kolik grácie a krásy musí mít jezdec na koni, jak musí být elasticky pružný, aby vládnul svým i koňským tělem a aby se na koňském hřbetu udržel a dojel do svého cíle.  I když se vám do toho nebude chtít, vyřiďte si důležité záležitosti, protože tato runa vám pomůže, abyste vše vyřešili dobře, vyhráli nad konkurencí a perfektně zvládli všechno to, na čem vám záleží. Spolupráce s druhými lidmi je pro vás nyní velmi důležitá. V osobním životě zavládne láska. Runa ukazuje lidi, kteří jsou si blízcí. Je o lásce a pevných vztazích, založených na vzájemné úctě a porozumění.

Možná potkáte člověka střední postavy, který se rád obléká do přírodních materiálů a zejména kůže, více upnuté k tělu. Bude mít spíše kolébavou chůzi. Lehce vlhká velká dlaň bude mít překvapivě silný a rozhodný stisk. Vedle tohoto člověka druzí rozkvétají a realizují své sny. Uměl by být i znamenitým diplomatem.

Rituál s runou Ehwaz

Připravte si tři červené a dvě růžové svíce, růžovou stuhu, červený fix a aktuální fotky vás i vašeho partnera. Tento rituál se provádí pro posílení partnerského svazku. Ideálně během přibývající Luny, nebo během úplňku. Zařiďte si, aby vás nikdo nerušil. Zapalte svíce, začněte červenými. Podívejte se na svoji fotku a uvědomte si, jaký z ní máte pocit. Představte si, že jste malým dítětem, které je obklopené láskou a péčí. Přeneste tento pocit na fotku. Až budete cítit, že je vykonáno, naplňte těmito dobrými pocity váš fix a na odvrácenou stranu napište runy Ehwaz, Kenaz, Gebo, Othila a Algiz. Vezměte do dlaní fotku partnera, udělejte totéž a napište ty samé runy. Nyní spojte fotky tvářemi k sobě a omotejte je stuhou. Celý čas mějte na paměti lásku, která vás spojuje. Zhasněte svíce a zapalujte je následujících šest dnů, či déle, dokud nevyhoří.

Fotku dejte do rámečku s vaší fotkou, tak, aby ji nikdo neviděl, ideálně pod větší společné foto. Postavte ji do místnosti, kde nejčastěji společně přebýváte.

Pokud pociťujete stagnaci nebo se cítíte osamělí, nakreslete na bílý papír během první čtvrti přirůstajícího měsíce runu Ehwaz a do devíti dnů můžete zaznamenat první změny.

 

Talisman pomáhá chránit vaší energii a Můžete jej nakreslit na přírodní materiál barvou a nosit s sebou.

 

 

Panny, vaše runa je Gebo

Přichází čas, kdy poznáte, že vše se vrací, jak dobré, tak zlé. Gebo je runa lásky, a také runa dávání a přijímání. Je symbolem oběti a daru bohům a také otevření se přijímání. Celý život stojí na výměně. Výměně energií, názorů, zkušeností. Výměnou mezi námi a mezi přírodou. Gebo je také o sexuálním splynutí z něhož se rodí nový život. Když něco darujete z lásky, mnohonásobně to obdržíte zpět.  Čeká vás období, kdy se spojíte s lidmi, se kterými vás bude pojit stejný cíl.

Talisman z runy Gebo navrací harmonii těla i duše, chrání před útoky zlých lidí. Můžete jej vytvořit červenou barvou.

Potkáte milého člověka s melodickým hlasem, který vás může zahrnout spoustou překvapení.

 

Váhy, vaše runa je Raidho

Očekávejte změny ve vás i kolem vás. Může se také jednat o cesty různého typu, když se rozhodnete hledat štěstí jinde. Tak přestaňte čekat a běžte. Nyní je ta správná chvíle. Buďte ale opatrní, protože takovéto cesty člověka něco učí. Mějte sebou Talisman bezpečné cesty, klidně i té astrální. Kdyby se u vašich dveří objevil neočekávaný host, přijměte ho bez ohledu na to, kdo to vlastně je. Přináší vám štěstí. Vaše situace se bude rychleji řešit.

 

Pokud meditujete, tato runa vám může přinést chuť k cestování, možná si pak budete chtít vyjít na procházku anebo dělat něco, co vyžaduje pohyb. Možná se i vaše myšlenky pohnou směrem do budoucnosti. Runa Raidho vyzbrojí své zrozence silnými intelektuálními základy a také kreativitou a uměleckými sklony.

 

Můžete potkat člověka mladistvé postavy s řidšími vlasy. Něčím vás už od prvního pohledu zaujme. Umí přemýšlet samostatně a rád realizuje nápady. Má rád lidi kolem sebe, ale také mívá období, kdy potřebuje samotu. Umí úspěšně dosáhnout svých cílů.

Štěstí vám ponesou šoféři, žokejové a letci.

Runa pomáhá a chrání na cestách a také usnadňuje rozhodování.

 

Štíři, vaše runa je Tiwaz

Rozhodně se vám nebude chtít odhodit svoji ostražitost. Nyní se soustředíte zejména na své vlastní síly a odhad. Všechno dění kolem si budete pečlivě analyzovat a podle toho jednat. Tak, jako runa Tiwaz i vy byste ve jménu spravedlnosti pohnuli se zemí, či nebem. Přijdete na to, že vás chce někdo z vašeho okolí využít a zpřetrháte s ním veškerý kontakt. Rozhodně se také nebudete chtít podřizovat druhým lidem.

Můžete potkat člověka spíše vojenského typu. Bude mít rázný krok a pokud jde o ženu bude častěji chodit v kalhotách. Je to člověk rozhodný, aktivní, ale přitom jemný. Pro dobrou věc bude ochoten zasvětit svůj život. Tento měsíc před sebou zahlédnete cestu k cíli. Vězte, že je právě ta nejdelší, ale je požehnaná. I když se někdy pojí s delším časem, je to cesta správná. Jenom ještě potřebujete nabrat různé zkušenosti. Vaše silná vůle vám pomůže, abyste získali to, co si zasloužíte. Ve vztazích můžete prohloubit svoje city a lásku. Také si můžete adoptovat nějaké opuštěné zvířátko.

Štěstí vám ponesou vojáci, zejména šarže, vědci, lékaři a psychoterapeuti.

 

Jako amulet Tiwaz vnáší energie pro budování, dává tah k úspěchu.

 

Střelci, vaše runa je Eihwaz

Runa Eihwaz vám nese mimořádnou vnitřní sílu. Budete moci zaznamenat předtuchy, které se záhy vyplní. Svá tušení si ale spíše necháte často pro sebe.

Tak, jako Eihwaz i vy se budete umět přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. To, co by druhé položilo, nyní zvládnete bez větší námahy. Čím větší problémy byste nyní řešili, tím větší sílu vám runa Eihwaz umožní vynaložit. Problémy jsou jednoduše vaše lekce a ty je nutné zvládnout. Učaruje vám veškeré tajemno. Možná v sobě naleznete hlubokou víru, že když je zle, vždy můžete přivolat své ochranné anděly a ti pomohou. Pro druhé budete silnou oporou, která vždy nalezne nějaké řešení jejich problémů.

Můžete potkat člověka se zamyšleným pohledem pod hustým obočím. Bude kudrnatý, vysoký a lehce neohrabaný. Může mít třeba větší ramena, která budou dominantní ke zbytku těla. Jeho oblečení bude působit, jako kdyby bylo o číslo větší. Pohybovat se bude poněkud chaoticky. Takový člověk rád zadává druhým úkoly, které jsou těžké k realizaci. Umí však pomáhat a také dávat oporu. Může být citlivý s mystickými sklony. Jeho hluboká víra mu nejednou pomohla překonat těžké životní období.

Štěstí vám nesou úředníci, duchovní mistři, či strážci.

Amulet z runy Eihwaz chrání před manipulacemi a rozčarováním.

 

Kozorozi, vaše runa je Kenaz

Potkáte elegantní ho člověka, který široce gestikuluje je otevřený a přející. Nejspíš bude mít modré oči rychle pracuje často něco nedodělá a nedotáhne. Ale pokud ho něco opravdu chytne, tehdy to dělá dobře a beze zbytku. Byl by dobrým učitelem i když by k tomu neměl potřebné vzdělání. Respektuje druhé. Potřebuje mít pevný vztah kde může být vášnivý milenec. Bude velmi iniciativní.

Nyní vám přichází čas, kdy se můžete zamilovat. Vyhněte se spěchu tuto energii si šetřete ještě jí využijete. Buďte vytrvalí.

Rituál: Možná to nebude kouzlo, jaké jste očekávali, ale běžný život. Představte si, že je podzim a večer všude tma. Vytáhnete sirky a místo žárovky škrtnete sirkou. Tu držíte mezi prsty a díváte se kolem sebe vidíte stíny na zdech známého obydlí a vidíte, jak se nyní zdá jiné. Co by se dělo, kdyby nebylo mihotavého světla zápalky? Zápalka zhasne a vy škrtněte další a možná si uvědomíte, jaké teplo sálá z malého plamene. Díky ohni můžete spatřit vypínač a rozsvítit žárovku. Najednou vás zalije jasná vlna světla. Cítíte úlevu? Ideálně se dělá, když cítíte splín, na jaře, v létě, na podzim, případně v zimě. Můžete zavzpomínat na letní táboráky, jak vás zahřály a zapálit oheň, třeba v krbu. Nyní přišla doba rituálu, který očistí vaší duši od všech nánosů chmurného balastu. Důležité je nalézt staré žluté listí opadané ze stromu a napsat tam všechno, čeho se chcete zbavit. Přesně pojmenujte, o co vám jde. To pak hoďte do ohně. Mocný oheň spálí všechno to smetí. Očistí a rozjasní vaši psychiku tento malý zákrok vám znova uvolní zablokovanou energii. Možná přispěje k uzdravení.

 

 

Vodnáři, vaše runa je Algiz

 

Jste chráněni a opatrování v každé oblasti. Vaše plány by se měli povést. Věřte své intuici a nebojte se o budoucnost. Takové aspekty vašeho života, jako jsou finance, láska, učení – dokonce i když to tak nevypadá, vedou k úspěchu. Pod ochrannými křídly runy Algiz můžete cítit bezpečí, pokud je vaším cílem i dobro dalších lidí a bytostí.

 

Řiďte se zejména radami svého srdce a své intuice. Promlouvá ji hlas vašeho anděla strážného. 

 

Štěstí vám nesou lidé v profesích terapeutů a léčitelů.

 

 

Runa pomáhá v okamžicích, kdy potřebujete ochranu od psychického negativního vlivu i při komunikaci s bohy. Stačí  rukou vytvořit gesto tři – tři prsty a dva nechat schované a ruku v této pozici dát před váš solar plexus.

Ryby, vaše runa je Urox

 

Runa Urox je symbolem síly pratura. Značí buvola a jeho rohy jsou atributem síly. Nejde tu jenom o sílu fyzickou, ale hlavně psychickou. Jsou to malé výkonné antény, skrze které má přístup do pokladnice poznání. Toho, kdo má přístup k informacím, nic jen tak z nohou nesrazí. Budete stát pevně na zemi a v klidu si řídit své věci. Tento měsíc buďte zvlášť opatrní na své zdraví. Mohou o sobě dát vědět staré bolístky i vaši nepřátelé. S ochranou runy Urox zvládnete vše.

 

 

Urox svým tvarem připomíná podkovu. A podkova zavěšená otevřenou stranou ve směru vchodových dveří přitahuje štěstí. Talisman z runy Urox napomáhá zdraví, dá sílu i odvahu, dodá potřebnou energii. Nakreslete jej oranžovou, nebo tmavozelenou barvou na přírodní materiál a noste s sebou.

 

Potkáte urostlého člověka se silným krkem a mohutnými rameny. Na těle se mu budou viditelně rýsovat vypracované svaly. Ženy mohou mít kudrnaté vlasy, větší ňadra, rozhodnou chůzi a silnější stehna či boky.

 

Štěstí vám ponesou řemeslníci, psychoterapeuti, či lékaři.

 

Věštba z run není jako jiné věštby. Věštící bývá zpravidla v jakémsi transu napojený na svět bohů. Věštba je svatým aktem přijímání jejich rad. Část našeho podvědomí umožňuje věštění. Tato část se v západoevropském smyslu pojí na Ódina. Tyto síly jsou ve smyslu minulosti, přítomnosti a budoucnosti označovány za tři bohyně. Urd, Wedrandi a Skuld. Ty tkají osud neboli předurčení. Věštění z run je velmi odlišné od běžného věštění. Tady nejde jenom o předvídání bohatství a materie. Je spontánní a pravdivé. Čím více člověk žije vědomě, tím více může svůj osud kontrolovat a řídit sám. Runy mu v tom pomohou. Většina věcí poukazuje na podmínky a okolnosti současnosti a není nic zlého podle toho formovat budoucnost. Těm, kteří mají otázky mohou runy poskytnout konstruktivní radu.

 

Pro Kartářky světla Helen Stanku

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, stejně tak, jako váš telefon. Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

 

 

Otevřená brána mezi světy: Odevzdejte temné energie

Někdy máte doma věci, o kterých ani nevíte, že vám škodí. Využijte otevřené brány mezi světy a zbavte se starých energií.  Věci očistěte, nebo se s nimi rozlučte.

V tomto období už Keltové slavili Samhain. Samhain, nebo také Halloween, je svátek konce léta a začátku zimy. Pro Kelty byl koncem i začátkem všeho. Začátkem nového cyklu, oslavou, kdy se obraceli k Bohu a Bohyni. A také časem, kdy se otevírala brána mezi světy. Byla možná i komunikace s mrtvými. Keltové žádali své mrtvé o pomoc či rady. A také to byla příhodná doba nejenom pro věštění.

Ve 22:30 1. listopadu můžete využít otevřené brány mezi našim světem a zásvětím a vykonat prosté rituály, které vám pomohou odetnout se od smutných vzpomínek i nenávistných energií a hněvů. Tyto energie v sobě mohou vázat  některé věci a drobnůstky a dokonce i někteří lidé, kteří je na sebe přímo lepí.  Náhle je všechno jinak, ale ne tak, jak byste potřebovali. Doma se vše sype a padá z rukou, praskají trubky, či žárovky a v noci se nedá spát a dokonce i sousedi otravují váš klid.

Je načase se těchto energií zbavit a otevřít se těm lepším.  Stačí věci očistit, srovnat, některé dát na recyklaci a vyrovnat tak energie v prostranství kolem vás.

 

Brána pojící náš svět se zasvětím bývá otevřená od 31. října přes 1. listopadu a pomalu se bude uzavírat po Svátku zemřelých. Na Svátek všech svatých 1. listopadu bude Luna v Blížencích. Ti mají rádi setkávání a povídání. Zapalte tedy svíčky na hrobech svých blízkých a ozdobte je květy, přivolejte si v myšlenkách duše svých blízkých zemřelých a udělejte jim radost.

Ve 22:30 přejde Luna do znamení  Raka, znamení rodiny a klidu (kde se zdrží i na dušičky).  Blíží se noc, která bude ideální pro věštění a očišťování.

Pokud máte nějaký předmět, který na sobě váže negativní energii, můžete jej omýt slanou vodou. Pokud takový předmět nelze namáčet, pak si pro tyto účely můžete připravit sůl, do které vložíte malý křišťál. Solí počínaje 22:30 tuto věc posypte a tu sůl pak sklepejte a spláchněte do záchodu. Celé opakujte každý den sedm dní. Křišťál pak zakopejte do země.

Dostali jste slaměnku od kolegyně z práce a zdálo se vám, že ji předává s úlisným úsměvem? Jaké energie asi váže?

Paní, které podobná slaměnka „zamořila“ obydlí se rozhodla konat. Slaměnky se zbavila tak, že ji odnesla na nejbližší kompost, švihla s ní vší silou na nejvyšší hromadu (tím sklepla energie) a při tom hodu si představovala, jak se všechno zlo od slaměnky odpoutává a kompostuje se – mění se tak na prospěšnou energii, hnojivo.

 

Zvláštní energie vážou i uschlé kytice. Ne slaměnky, pokud je někdo nezakleje, ale i uschlé kytice, včetně těch svatebních. Jejich pozvolné vadnutí vnáší bloky mezi lidi v jejich blízkosti. Usychají květy, vysychá láska i životní energie.

 

Když od někoho něco dostáváte, dostáváte to s nějakou myšlenkou, energetickým nábojem, představou. Lze to dělat jak podvědomě, tak vědomě. Ten, který vás obdarovává vám s předmětem předává i svoji energii do předmětu vloženou. Kdysi jsem jiné známé koupila stříbrnou sovičku. Dávala jsem dárek s upřímným přáním, aby jí sovička přinesla životního partnera, po kterém  tak dlouho toužila. Do roka a do dne se splnilo. Ne každý vám může s dárečkem, který přijmete věnovat něco dobrého. Jindy je v tom člověk, který vám něco daruje nevinně.

 

Jiřina dostala od maminky zlatý náramek s granáty z válečného zlata. Říká se, že to je prokleté. V rodině byl tak říkajíc putovní. Kdo ho dostal, tomu se hroutily vztahy a přestávalo se mu dařit, ale všichni říkali, ze jde jen o pověru. Jak to vyčistit?

Živel Země je ochranný a umí stahovat vše špatné, umí transformovat a hojit. Doporučila jsem tedy Jiřině, pokud třeba nechce věnovat drahocennost na charitativní účely, ať náramek zabalí do plátna, najde si na zahradě místo, kde se cítí dobře a tam ho na rok a den zakope do země. Ta si s jakoukoli negativní energií poradí. Hlavně by si měla místo označit, aby za dva tisíce let archeologové nedumali, co to bylo za magické rituály jejich předků. Pokud by něco takového udělala touto dobou, bylo by to o to účinnější.

 

Máte sošku od kamarádky, která vlastně není kamarádka a přijde vám, že je v ní něco divného?

Víte, že střepy přinášejí štěstí? Možná to bude znít trochu zlomyslně, zvlášť, pokud se jedná o dárek …  Ale! V životě se děje tolik „náhod“, že se to při úklidu pochopí. A pokud náhoda nepřichází, můžeme jí trochu pomoci, viďte… Stačí trochu popostrčit a je to. Střepy jsou na světě. Nezapomínejte, že přinášejí štěstí tehdy, pokud u toho není křik, protože tomu, kdo křičel u střepů to naopak přitahuje neštěstí.

 

Zrcadlo, které hodně vidělo. Dostali jste zrcadlo? Máte z něho špatný pocit? Nezávisle na tom, jakou energii do něj vložil dárce, zrcadlo asi už hodně vidělo. Můžete ho očistit minerální vodou, kterou tři dny posilovaly křišťály a jantary. Přidejte tři lžičky soli. Takto očištěné zrcadlo nechte ležet dva týdny, minimálně do novoluní, na balkónu, terase, nebo zahradě, aby pobíralo energii Luny. Obvykle to stačí na to, aby se vyčistilo od veškerých zlých energií, kterých bylo svědkem.

 

A pak jsou tady ještě smůlovatí lidé. Velmi záleží na tom, koho si pustíte domů, do svého obydlí. Už jste si všimli, že po některých návštěvách jakoby všechno zešedlo a odešla pohoda z vašeho útočiště? Potom nejrychlejší, co můžete udělat, je vyhledat nejbližší umyvadlo, nejdříve si opláchnout ruce s myšlenkou, že splachujete energie toho člověka, který vám nesedl. Pak očištěnýma rukama tleskněte ve všech místnostech do všech světových stran, nahoru i dolů a nakonec buď zapalte vonnou svíčku, nebo bílou šalvěj, a místnosti vykuřte. Případně vezměte proutěné koště, nebo aspoň smeták, a veškerou negativní energii smeťte do středu místnosti. Naberte na lopatku, vyneste do odpadu a vyhoďte ven. Jiná varianta je, že nad zapálenou bílou šalvějí v čarodějnickém kotlíku koštětem třikrát obtočíte koštětem doleva, potom doprava a nakonec koště otočíte vzhůru nohama. Veškerá negativní energie odejde.

Pro Kartářky světla Hel

Foto: Schutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, stejně tak, jako váš telefon. Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

 

Blíží se Dušičky: Vyzkoušejte rituály našich předků!

Blíží se svátky, kdy vzpomínáme na naše blízké, kteří jsou už na druhém břehu. Jaká kouzla čekají v tajemné podzimní noci?

Tradice českých Dušiček je pradávná a stejně jako anglosaský Halloween nám ji zanechali keltští předci. Ti ve starověku obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka. Jejich keltský rok začínal svátkem zvaným Samhain, který se slavil prvního listopadu v noci z předešlého dne na den sváteční. Byl to svátek všech zesnulých a také příprava na dlouhé a obávané období zimy. Při christianizaci Evropy navázali na tuto keltskou tradici křesťanští kněží, kdy 2. listopadu roku 998 zavedl zvyk modliteb za zesnulé benediktýnský opat Odillo z Cluny. Od té doby se v 18 evropských zemích slaví 1. listopadu svátek Všech svatých a den poté Dušiček.

Jaké rituály můžete provádět při držení dušičkové tradice?

Návštěva hřbitova

V těchto dnech chodí rodiny na hřbitov a dávají na hroby zesnulých květinové dary a zapalují svíce. Za každou dušičku se zapaluje jedna svíce, aby každého zesnulého doprovázelo její světlo. Právě obřadní zapalování ohňů pochází z pohanského Samhainu, oheň očišťuje a zároveň chrání.

Květiny

Nesmí chybět kladení květin na hroby. Květinové dary symbolizují víru ve věčný život. Pořiďte chryzantémy, které mají symboliku lidské dokonalosti.

Modlitba

Pokud jste věřící, pomodlete se za duše zamřelých. Pokud věřící nejste, věnujte jim tichou a upřímnou vzpomínku. A jestli to nestihnete na hřbitov, udělejte to alespoň doma.

Rituál očisty

Dušičky jsou vhodným časem pro očistu. Jak domova, kterého zbavíte starých a negativně působících věcí, tak duše. Ukliďte si v sobě tak, že si sednete s rodinou a „spálíte” vše špatné, co se v minulosti stalo. Můžete například své „hříchy“ napsat na papír, dát do krabice a spálit.

Tichá večeře

Uspořádejte tichou večeři a prostřete i pro ty, kteří tento rok zemřeli. Vzpomeňte na ně s láskou a v dobrém.

Adoptujte hrob

Není to nic morbidního, prostě udělejte nezištně něco hezkého. Pokud víte o hrobu, o který se nikdo nestará, postarejte se vy. Vyčistěte ho, zapalte svíčku a položte květinku.

Uvařte tradičně

Dušičkovou specialitou českých hospodyněk bývaly rohlíky, bochánky, věnečky a tvary podobné zkříženým kostem, kterým se říkalo „kosti svatých.“ Pro rodinu bylo určeno pečivo z bílé mouky a pro čeládku z mouky černé.

Dušičková koleda

Ještě na začátku 20. století se v jižních Čechách chodilo na Dušičky koledovat. V okolí Českého Krumlova se koledě říkalo „chodit po rohlíkách“, protože odměnou koledníkům bylo většinou právě dušičkové pečivo.

Pro Kartářky světla Pet

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy pohotově po ruce tak, jako váš telefon a rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

Slavíte Halloween?

Jak ten čas letí… Už zase je tu čas vydlabaných dýní, plápolajících lucerniček, které zdobí snad každou domácnost, obzvláště, pokud ji obývají také malé děti… Halloween je tu!

 

Halloween je svátek mrtvých

Kde se vzal, tu se vzal a už zůstal… Původně byl tento večer svátkem dávných Keltů, kteří 31. října (v předvečer křesťanského svátku Všech svatých) uctívali příchod nového roku pod taktovkou boha, který se zove Samhain, tedy pán mrtvých… Už to samo o sobě vyvolává lehké mrazení v zádech a vzrůstající obezřetnost. A je jí třeba.

Je to večer, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých… Říká se, že tuto noc lze „beztrestně“ a snadno navázat spojení s těmi, kteří už jsou na druhém břehu…

Noc duchů

Tato noc byla (a stále je) nocí duchů, duší zemřelých, propojování těchto dvou světů, viditelného a neviditelného, noc známá původně jako Samhain. Nu a jak šel čas, tento keltský svátek, či starodávná tradice se transformovala, zejména v anglosaských zemích (anglicky mluvících), do strašidelného svátku Halloween.

Noci, kdy se vyprávějí strašidelné zkazky, sledují se hororové filmy, oblékají se děsuplné kostýmy, ve kterých se vyžívá především mladá generace a téměř všichni dlabeme dýně do rozličných podob, pokud možno též strašidelných (ale i veselých), kam vkládáme dle tradice svíčku, aby svítila duchům na cestu a zároveň je držela v patřičné vzdálenosti.

Proč to? Oheň je mocný živel, který ochraňuje a čistí, odpudí vše nekalé a temné. Nese světlo. Tedy taková vydlabaná dýně se svíčkou (tzv. jackova lucerna) je výrazná ochrana před duchy, kdyby náhodou zvědavě chtěli nakouknout, jak se máme a třeba i zůstat a dělat neplechu…

Vládne barva oranžová a černá. Spojení kontrastů. Oranžová je barvou podzimu a jeho poetiky, světla a tepla, černá naopak nese chlad, je předzvěstí zimy, symbolizuje temnotu a smrt.

Tajemá symbolika keltů

Zdá se to náhoda, ale vše probíhá formou tajemné symboliky, která má kořeny v dávných časech. Moudro přetrvá, ačkoli mnohdy mnozí nevědí, proč a z jakých příčin něco vzniklo. Jen se připojí k tomu, co dělají ostatní. Keltové brali smrt jako přirozenou součást koloběhu života, a proto nikterak netruchlili, ale raději slavili… V našich končinách je smrt jakési tabu.

Něco, o čem se nemluví…, nebo jen s pohřebním výrazem. V těchto otázkách jsme hodně pozadu. Místo, abychom smrt brali moudře jako součást našich Cest, bojíme se, odmítáme jí a zuby nehty se snažíme být navěky, namísto toho, abychom uctili krásu a moudrost svého života a vyjádřili vděčnost za to, že jsme…

Za to, že s námi ti druzí byli a my se radovali z jejich přítomnosti. Máme se co učit, resp. rozpomínat se na to, co je opravdu důležité a co jen nasbíraným balastem našich současných dnů a moderního života.

Komerční svátky v moderní době

Kostlivci, černé kočky, čarodějky, sovy, výři, špičaté čepice s pavouky…, komercializace tohoto svátku dělá své. Mnozí rodiče nakupují hlava nehlava všechny strašidelné rekvizity, propriety, na které narazí, aby pak zahltili své děti v možnosti výběru jejich kostýmu na halloweenskou párty, kde se soutěží o nestrašidelnější kostým…

Ovšem, kdyby takový člověk, byť jen náznakem potkal skutečného ducha, asi by na nic nečekal a pádil hlava nehlava v dál. S duchy si neradno zahrávat, pokud nemáte ponětí o tom, že skutečně existují a co mohou napáchat. Ale je možné se od nich poučit, jak moc se liší hmotný svět od toho nehmotného, toho tam za řekou Styx, která je hranicí mezi světy a vstupem do podsvětí, kde podle pověstí vládne bůh Hádes.

Minimálně v pochopení, co je radostná oslava života a smrti a co už jen bezuzdné utrácení, aby se daný člověk či človíček co nejvíce blýsknul v tom našem světě. Poučení je nasnadě… už jen v tom, o čem vlastně skutečně Halloween je…

Pro Kartářky světla Hm

Foto: Shutterstock
PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy pohotově po ruce tak, jako váš telefon a rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

Věštění z tarotu: Opravdu musíte kartám věřit, aby se vám věštba vyplnila?

Někdo si myslí, že to je dětinské, ale vy přesto věříte v tajemnou moc, která hýbe kartami? Ne všichni věří na duchy. Přesto ale každý, kdo se někdy tarotu na něco ptal, ví, že velmi často padají takové karty, které nepůsobí jako náhoda. Dokonce bývají moudré a mohou vás v životě posunout dál.

Věštění patří k magii

Není to magie, která přímo něco koná, protože výkladem karet se přímo na světě žádné změny nedějí. Jedná se však o magii poznání.

V magii platí zásada, která zní: dělejte něco tak, jako byste tomu věřili.

Představte si, že na vás někdo uvalí nějakou kletbu (což mu neradím dělat) a bude se tvářit a chovat tak, jako by tomu opravdu věřil. Ani nemusí. Stejně bude kletba fungovat a vám začne vznikat nějaká škoda. Nemusíte si být ani vědomi toho, že svou myšlenkou aktivujete nějakou energii.

Karty a energie

Karty jednoduše vibrují na nějakých energiích. Jsou plné symbolů, kterými jsou tyto energie označeny. I když tomu třeba vůbec nevěříte, stejné hledá zase stejné, a tak si o to více přitáhnete to, co máte.

A pak jsou tu ještě další energie. Řekněme, že to jsou duchové a géniové tarotu. Můžete se tvářit, že v ně věříte, a dokonce jim obětovat malou úlitbu ve formě zapálení vonné tyčinky, či vylití pár kapek lepšího koňaku na zem. Vytvoříte tak atmosféru jistého rituálu, kde se budou tarotové energie cítit skvěle a vy dokážete lépe zpracovat vzkaz, který pro vás moudré tarotové lamy mají.

Věřit na duchy také nemusíte. Tarot můžete vnímat i jako racionální nástroj. I když na souvislost mezi vytaženými obrázky a tím, co se vám v životě odehrává a co řešíte, nevěříte.

Věštba jako test

Můžete si připustit, že je to jenom náhoda. A věštbu potom brát jako test. Tak to ostatně dělá velká spousta lidí, která jen testuje. Připusťme si, že jsou velmi silní, protože jde o velmi tvrdý test.

Jak to chápat? Řekněme, že máte důležité rozhodnutí, například koupit dům k rekonstrukci a přetvořit jej tak, aby z něj byla vaše oáza klidu, nebo začít podnikat a zaměřit se na to, aby vám vaše práce nesla větší zisky.

Tarotové karty

Pak se zeptáte tarotu, co si o tom myslí. Ačkoliv tomu nevěříte, ani na energie, ani na duchy a pouze předpokládáte, že výsledek bude náhoda. Tak proč se ptát? Protože tímto způsobem vystavujete svůj dotaz nejtvrdšímu soudu. Soudu nevyzpytatelného osudu. Vrtkavého osudu.

Ptáte se a víte, že vám může padnout karta Desítka mečů, Věž, Ďábel, Viselec či Smrt. A co pak? Jak se k tomu postavíte? Budete si umět obhájit před sebou samým svůj plán tváří tvář tvrdé kritice?

Odpověď, kterou vám karty dají, můžete brát jako trénink, zkoušku kritiky a přípravu na to, obhájit si věci, které vás mohou potkat v reálném životě. Tarot je tedy také pro lidi, kteří nevěří ničemu, než vlastnímu rozumu a silné vůli. Kdysi měla jedna mladá maminka sen o vlastní firmě a stále jí kolem dokola vypadávala Desítka holí.

Karta Desitka holí

To je karta, která říká, že to nebude zadarmo a čeká ji přetížení závazky. Pokud se do toho pustí, měla by se připravit na tvrdou práci. Představa, že nestačí jen vyřídit si Živnostenský list, ale bude nejspíš nutné na nějakou dobu zapomenout na své pohodlí, výlety nebo kafíčka s kamarádkami, hodně lidí odradí.

Desítka holí ale také slibuje výsledky, když to člověk nevzdá a nepoleví. Dnes je to deset let a odhodlání oné maminky nic nenarušilo. Ano, pracuje víc než kdy dříve, ale její život se změnil a ona si splnila svůj sen. Stala se finančně nezávislou a schopnou uživit sebe i své děti a těm dopřává vzdělání nad běžný rámec… Nenechala svou šanci proklouznout.

Ať vám již padnou karty kladné, či záporné, to, jak se rozhodnete, je jenom na vás. Polovina úspěchu tkví v dobrém nastavení a v tom, že si budete věřit.

Pro Kartářky světla Hel

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, stejně tak, jako váš telefon. Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

Strach má velké oči

… nebo spíše žádné oči. Vzpomínáte, jak jsme jako malí dokázali zmizet ze světa jen tím, že jsme zavřeli oči?

Čeho jsme se báli, to zmizelo. Jak půvabné! Jak jednoduché! Teď už to nejde…

Jsme dospělí. Nelze postupovat stejným způsobem. Neprojde nám to. Ani u nás samotných, natož u druhých. Čeho se bojíme, to roste, zejména v našich očích. Ale hypoteticky i v reálu, kdy svému strachu podlehneme a máme pocit, že nastává konec světa, do jakých obludných rozměrů strach vyrostl! Není konec světa. Jen dost možná konec našim iluzím. Zavřením očí nic neskončí, je třeba se strachu postavit, říct mu, že o něm víme, děkujeme za návštěvu, ale že ho za parťáka už nechceme.

Překonat sama sebe

To je to. Plynout, ale nepodléhat. Čemu dáváte pozornost, to roste. Jste tvůrcem svého života, tak dávejte pozornost jen tomu, čemu chcete, aby rostlo. Nejste a nebuďte vládcem, který vládne tvrdou rukou, kdy výsledkem je zmar, boj a stres. A potlačení toho, čeho jste se báli. Nic se tím nevyřeší. Buďte naopak tvůrcem…, který nechá růst, sílit jen to pravé ořechové. Něhou, pochopením a empatií. Porozuměním.

Bojíte se?

Zkuste se postavit sami sobě. Svému starému JÁ. Svým zvykům. Dejte si dvě minuty, po které si dovolíte se bát a pak šup ze strachu ven. Proč? Strach je iracionální, hypotetický, neexistuje. Bojíme se většinou toho, co má teprve nastat. Ale také nastat nemusí… Víte, že čeho se bojíte, obáváte, vůbec nemusí nastat?! V tom případě by tento pocit strachu byl zcela zbytečný. Ukrojil by z vašeho života pár hodin, dní, týdnů…, a pro NIC.

Strach?

O čem je tedy váš strach? Kupa lidí má dnes strach z onemocnění covidem. Ale kdyby nešlo o covid, půjde o jinou nemoc…, o jiný problém. Když máte tendenci se obávat, důvod se vždy najde. Bojíte se hluboce nadechnout? Začít nový vztah? Najít novou práci, lepší, náročnější? Nezlobte se na sebe. Přijměte fakt, že se bojíte. A pozvěte strach na „čaj“. Jako starého dobrého kamaráda. Jako někoho, koho chcete důkladně poznat. A zeptejte se, co chce. Co vlastně od vás chce získat. Po čem touží…

Vizualizace strachu

Stará východní metoda, hravá a silná. Vizualizujte si strach (nebo jakoukoli jinou emoci či problém, se kterým už nechcete být) do podoby, se kterou lze komunikovat, třeba jako malého zeleného skřeta nebo černou chlupatou kouli s obrovskýma očima. S takovou postavou se můžete pomyslně sejít „na pokec“, i když se vám stokrát nechce. A tam si to vyříkejte.

Dejte svému strachu tvar

Je to zvláštní. Jakmile dáme svému strachu tvar a vyvstane možnost společně komunikovat, dojde k pozitivnímu zvratu. Možná se od té postavičky dozvíte, že je osamocená, že není nikdo, kdo by ji měl rád, komu by si postěžovala, kdo by jí pochopil… Proto vás trápí, abyste jí věnovali pozornost. A náhle, vaším pochopením dané situace, se začne zmenšovat, rozpouštět a mizet, protože už nebude mít důvod s vámi setrvat. Přestáváte se bát… Tato metoda, která byla z východu přetransformovaná pro moderní svět, je velmi účinná. Namísto boje a vylepšování protiútoků uděláme vstřícné gesto. Dá se to vztáhnout i na jiné životní situace. A také na nepřátelské osoby…

„Kdo trénuje boj, bude muset bojovat,“ říká se. Když namísto boje natáhnete ruku ke smíru s pochopením toho druhého, je to jedna z moudrých variant bytí. Kdo by vlastně chtěl pořád bojovat, proti někomu, něčemu… Je to únavné. Není lepší poznat do hloubky sám sebe, své možnosti a z toho čerpat?

Místo strachu (tmy) přivítejte do svého života světlo. Že nevíte, co bude zítra? Stačí, když jste dnes živí, šťastní a v plné radosti ze života. Dnes je dnes, zítřek se sám o sebe postará. Když se ohlédnete zpátky, tak kupa věcí, kterých jsme se kdy báli se nikdy nestalo. Bojíme se hypoteticky. A místo toho můžeme věnovat tento čas radosti, lásce, učení se novým věcem nebo třeba novému vztahu, nové lásce, novému startu do života.

Strach je náš učitel. Přísný, strohý, neúprosný, ale potřebný. Učí nás rozlišovat důležité od nepodstatného. Je s námi, aby nás chránil, ale dává volbu. Chceme jít stále s ním, nebo jednoho dne uděláme z jeho předmětu „maturitu“ a půjdeme dál životem beze strachu?

Pro Kartářky světla Hm

Foto: Shutterstock
PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy pohotově po ruce tak, jako váš telefon, a rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

Co znamená, když pukne váš oblíbený kámen?

Víte, na které ruce a proč nosit šperky z krstalů, jak mohou pomoci naušnice a co s kamenem, který vám pukne? To a ještě něco navíc se dozvíte právě teď.

Hladký kámen ve tvaru srdce vždy zahřeje. Je velmi populární a má to i své důvody. Posiluje kouzla na lásku ve všech jejích formách.

Může to být romantická láska, vášnivá láska, láska rodinná… Nosí jej hlavně lidé, kteří hledají lásku. Třeba růženín znásobí silné okouzlení, pomáhá zvětšit pocit vlastní hodnoty a přitahuje lidi s podobnými pohledy na svět. Pomáhá nalézt silné citové pouto. V neposlední pomáhá i těm, kteří si potřebují vyléčit zlomené srdce.

Dlouhodobou lásku přivábí jadeit a růžový achát, zajistí stabilní emocionální provázání, Když poznáte novou lásku, pak růžový jaspis pomůže aby byla časem silná a zralá.

Naušnice

Náušnice s krystaly jsou skvělé, pokud hledáte ukazatele, či směrovky. Nošení konkrétního kamene, jako náušnic vám může pomoci v získávání zpráv, znamení a intuitivních směrovek. Třeba s Vltavínem. Zelený kámen nebeského původu prý vznkl, když se se zemí srazil meteorit.  Vltavín pomáhá v každodenní magii a umí synchronizovat symboly, kterých byste si měli všímat. Podporuje také vaši psychickou ochranu a potlačuje negativní energie a  v podobě náušnic vyladí vaše smysly pro příjem informací, které již delší dobu hledáte.

Náramky

Abyste vyslali tu správnou energii ven, dejte si náramek s krystaly na svoji projektivní ruku. Pokud si něco chcete přitáhnout, potom si náramek z kamenů jež odpovídají vašim záměrům, dejte na nedominantní ruku.

Kameny na nohou

Když nosíte řetízky s kameny na nohou, potom konkrétní kámen symbolicky doprovází vaše kroky požadovanou cestou, či směrem, kterým chcete, aby se ubíral váš život.

Kde kameny nosit?

Je dobré vědět, kde kámen nosit. Třeba malý váček s kameny se dá nosit na krku, aby přitáhl různé věci do vašeho života. To, kde přesně na vašem těle visí je velmi důležité. Změnu místa si regulujete úpravou délky řetízku, nebo toho, na čem visí. Křišťálový náhrdelník, či přívěsek noste poblíž vašeho srdce, pokud děláte kouzla na lásku, nebo taková, která jsou svázána s emocemi lásky a vděčnosti. Kámen nošený v oblasti hrdla, třeba tyrkys, nebo fluorit je ideální k posílení komunikace, magii na komunikaci a v případě potřeby sebevyjádření. Také můžete nosit velmi dlouhý řetěz, který drží krystal v oblasti solar plexu. Získáte tak větší osobní kouzlo a sílu.

Fluorit vám pomůže s magií na zklidnění, s učením, získáváním informací a při zkouškách. Věří se, že tyrkys pohlcuje vibrace každého, kdo se ho dotkne a očišťuje z něho nechtěné energie. Prstýnek s tyrkysem posílí vaši moc během vykonávání rituálu s uzdravujícím charakterem. Umístěte tyrkys na kteroukoliv část těla ve které cítíte bolest, nebo neklid, aby vám pomohl. Když je kámen přetížený, vybledne, nebo pukne.

Kámen ve tvaru vejce symbolizují plodnost, nové začátky, potenciál a obrození. Spojení tvaru vejce s vlastnostmi  kamene jsou o nových začátcích v nějaké životní oblasti.

Křišťálová koule se často využívá v magii. Pro magické účely se však používají i další poloprůzračné krystaly, ale mohou se použít i tmavé, lesklé kameny, třeba obsidián, nebo hematit. Křišťálová koule symbolizuje vzájemné propojení všech věcí nekonečného kruhu koloběhu života, smrti a znovuzrození. Ideálně kulatý tvar zajistí, že energie, která z koule vychází se do prostoru rozprostře rovnoměrně.

Kameny si vybírejte ideálně tak, abyste mohli cítit jejich vibrace. Ten, který je pro vás bude vyzařovat cosi velmi jemného, co můžete vnímat jako lehké mravenčení, či pocit tepla, nebo chladu. Může se stát, že se vám kámen jeví prázdný, nebo vás dokonce i odpuzuje. V prvním případě v tuto chvíli není pro vás a ve druhém případě bude pravděpodobně potřebovat vyčistit. Někdy se vám může kámen zdát nezajímavý právě pro to, že není ten, který potřebujete právě v tuto životní etapu a posílá vás směrem k více příhodnému kameni. Když už se k vám nějaký kámen dostane třeba formou daru, nebo na něho narazíte tak, že někdo vyprodává své sbírky, je určený právě vám. Z nějakého důvodu si vás hledal.

Když svůj kámen ztratíte, není to moc dobrá zpráva. Mějte na paměti, že ztracený kámen není ztracený kámen, jednoduše je tam, kde má nyní být. Najde si jej zase ten, kdo ho má mít. Když vám kámen pukne vraťte se k tomu, co jste cítili, když se to stalo. S někým jste mluvili, nebo řešili nějakou starost?

Rozbitý krystal je jako budíček. Začněte věnovat pozornost tomu, co se děje okolo vás. Je to důležité pro vaší další životní cestu. Dalším důvodem, proč prasknul je to, že třeba jeho úkol s vámi zůstal naplněn a on se může opět vrátit do země. To se někdy stává v případech, kdy kameny pohlucují tolik energie, až prasknou. Pokud byl váš kámen součástí kouzla, či rituálu, pak může jeho puknutí naznačovat uvolnění magické energie. Dovolte mu odejít, aby se mohl projevit účinek. Stává se to. Proto nepanikařte, když vám kámen praskne. S poděkováním jej zakopejte do země a běžte dál.

Pro Kartářky světla Helen Stanku

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy po ruce, stejně tak, jako váš telefon. Rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...

Karmické Slunce a úkoly zrozenců ve Střelci

Střelci chtějí spasit svět, stávají se psychologové, lékaři, kněží, sociální pracovníci, profese pomáhající druhým... Slunce v našem horoskopu je důležité, kde se nachází, tam máme možnost ...

Po čem vaše srdce touží?

Objevte, co je podle numerologie smyslem vašeho života a co vás motivuje Všichni máme touhy, které si chceme v životě splnit, a tyto touhy se mohou ...

O čem sní jednotlivá znamení

Beran bude se svojí sobě vlastní obrazotvorností  snít o dobrodružstvích a zážitcích. S přáteli prubne skok padákem, zdolání osmitisícovky - samý adrenalin. Obrazotvorností překoná moře a ...

Nejlepší talisman na rok 2024 podle znamení zvěrokruhu

Kdo by ve světě plném nejistot nechtěl něco, co mu přinese v následujícím roce alespoň kapku štěstí? Klíčem k tomu, aby se k vám pozitivita a štěstí obrátily ...

Andělský ochránce Střelců je Advachiel. Jak pomůže i vám?

Toužíte po lásce, opravdická lásce, nebo se chcete uvolnit z toxického vztahu? Jste psychicky na dně? Schází vám energie? Tento anděl vám pomůže. Pro podporu ...

Odešel vám někdo, koho jste milovali?

Nejsme příliš naučení prosit o pomoc a pojmenovávat své emoce. Málokdo umí říct, že prožívá smutek a žal. Spíše to zabalí do frází o tom, že pouze není v kondici. Je apatický, či lhostejný, nebo stále pláče a říká si, že už to dál takto nejde, že už nechce. Truchlení nepovažuje to za normální chování a tak si ho zakáže. Je přeci módní být silný a jít dál.

 

Pár týdnů po manželově smrti může žena jen stěží zadržovat pláč a okolí ji přesvědčivě tvrdí, že se už přeci musí dát dohromady a jít dál. Málokdo dnes řekne, že si smutkem musí projít. A pak se často utíká od těžkých emocí. Někdo si myslí, že když se o něčem nemluví, tak to vlastně není.

Blízcí se často vracejí ve snech. O to více to pak s člověkem zamává. Ve snech se blízcí smějí, něco ukazují, nebo říkají. Předávají informace, byť i beze slov, ale vy jednoduše víte, jestli jsou smutní, veselí, klidní, nebo něco potřebují. Nejčastěji však chtějí dát vědět, že jsou v pořádku a pozůstalé uklidnit, když si dělají těžkou hlavu, nebo jim je smutno. Někdy také mohou očividně varovat, třeba před nehodou, či někým zlým.

 

Někdy umí zesnulý poslat zprávu díky elektrickým zařízením. Zapne se rádio a vy slyšíte jeho oblíbenou písničku, nebo zbystříte, když v televizi zrovna hovoří o tom, co by vám chtěl vzkázat. Někdy se připomenou  skrze různé věci; spadené talíře už jsou určitě notoricky známé. Nebožtíka připomene i hluchý telefon, nejčastěji v noci, prasklá sklenka, bouchání na okno, zhasínání světla, popraskané žárovky, rozbitá žehlička, či rádio a další elektrická zařízení, padající předměty, otvírající se dvířka, hodinky, které se zastaví na určité hodině, třeba v hodině, kdy blízký člověk odešel. Pozůstalý se trápí a zesnulý chce často pouze jenom říct, že někde třeba je, může být veselý, nebo naopak smutný a to třeba i z toho, jakým způsobem se pozůstalí vyřídili s věcmi, které po sobě na světě zanechal, či tím, jak se k sobě chovají.

Když vás takto vyhledávají vaši blízcí zesnulí, nechtějí vás patrně strašit, pouze připomenout, že jsou i nadále blízko a vidí váš další život. A pokud jste si všimli více znamení během krátkého období, může to být i varování. Buďte na sebe více opatrní. Snažte se přijít na to, co mají tato znamení společné.

 

Naše civilizovaná společnost podporuje život skokem dopředu a my máme být stále v pohodě a veselí a pokud se prožívá smutek, potom někde v koutku, aby se druhým nekazila nálada.

Popírání emocí vyžaduje hodně námahy. To stojí hodně sil a bez těch se pak může projevit únava životem. Nic se nám nechce a v ničem nevidíme smysl. Jenomže když popíráme to zlé, pak nemůžeme cítit ani to dobré. Nic vás netěší a všechno je jedno. Chybí pocit naplnění, smysl života.

 

Někteří lidé, kteří mají problémy ve vztazích, nebo si mohou procházet výbuchy hněvu, možná mají někde v dětství prožitou bolestnou ztrátu, kohosi blízkého a moc tom nemluvili. Odbydou to, že to bylo už tak dávno a doba smutku je pryč. Přitom však mají zaslzené oči. Podléhají zvyku všechno zametat pod koberec.

 

První fáze vyrovnávání se se ztrátou je čištění smutku, pláč, mluvení o ztrátě a prožívání bolesti.

Druhá fáze pak dává výběr –  jít znovu žít, anebo se vracet pořád do minulosti? Chci, aby mě láska zničila? Fakt, že někdo byl a já ho milovala, mě má zničit, nebo mi dát dobré vzpomínky?

 

Třetí fáze je vybudování života nanovo. Pokud jdeme do života, slibujeme zesnulému, že uděláme všechno pro to, aby byl šťastný.

 

Smutkem se musí projít. Ne bezdůvodně kdysi trval rok. Aby se prožilo všechno, všechna roční období, všechny svátky…  Po smrti někoho blízkého se kdysi chodilo v černých oděvech, či se nosila na ruce černá páska. To byl signál pro druhé lidi, aby se k dotyčným chovali jinak. Oděv poukazoval na to, že někdo není ve svém obvyklém stavu. Potřebuje citlivý přístup a větší empatii. Nikdo se tehdy nedivil, že pláče a se smutkem pořád mluví o své tragédii. Hlavním účelem zármutku je  vyčištění se ze všech těžkých emocí. Vyplakání, vykřičení a čím více si toho dovolíte, tím lépe.

 

Rodina a okolí často nechtějí poslouchat, když se potřebujete ze všeho klidně i stokrát kolem dokola vypovídat. Nedokážou si poradit s vaším smutkem. Je to pro ně těžké. Někteří se toho dokonce bojí a bojí se, že by se mohli sami nakazit. Proto je dobré nalézt si partu lidí, skupinu, která si vás vyslechne a má třeba i podobné zkušenosti.

Pokud má někdo smutek i po roce od tragédie úplně stejný jako na začátku, nebo ještě horší, měl by vyhledat pomoc. Je potřeba si uvědomit, že ukončení smutku není zapomněním. Proč však nevzpomínat i na to lepší?

 

 

Pomoc pomáhá

 

Pomozte někomu v podobné situaci. Pokud nechcete pomáhat lidem, pomozte třeba opuštěným zvířatům. To vždy zabere, poznáte tak, jak pomoc pomáhá.

 

Také bývá dobré vizualizovat si svého zesnulého. Představte si místo, kde se s ním setkáte, abyste se rozloučili, usmířili, či pohádali a možná tam vykřičíte smutek, že vás tady nechal, či jednoduše postačí být chvíli spolu. Přitom se může dít něco neobyčejného. Třeba se vám pak uleví. Můžete si představit místo u moře, na zahrádce, v lese, zkrátka jakýkoliv kout, kde víte že se dobře cítil. Třeba se na vás usměje a řekne, že vás má rád. Setkání s usměvavým zesnulým očišťuje. Pomůže ho to pustit. Vy půjdete dál a jeho i vaše duše budou klidné.

 

Pro Kartářky světla Hel a Pet

Foto: Shutterstock

PS: Chcete vědět víc? Zavolejte některé z našich kartářek. Jsou vždy pohotově po ruce tak, jako váš telefon a rády vám odpoví.

10 věcí, které potěší Střelce

Střelec je devátým znamením zvěrokruhu, které je spojeno s elementem ohně a jehož vládnoucí planetou je Jupiter. Lidé narození ve znamení Střelce (mezi 23. listopadem a ...

Pětice osvědčených adventních způsobů, jak zjistit, co vás čeká a nemine

Šťastná mince Připravte si minci a v myšlenkách řekněte přání a potom hoďte minci do větsí nádoby naplněné vodou (velikosti kýblu). Musí od vás být ...

Víkendový horoskop od 8.12. Merkur s Jupiterem najdou společnou řeč a Venuše uvolní náladu

Merkur s Jupiterem v trigonu jistí, že se domluvíte snad s každým. Luna ve Štíru posílí i řeč těla. Venuše v opozici s Jupiterem uvolní ...

Vánoční svátky … s ním, či bez něj?

Ta otázka se vkrádá do mysli čím dál neodbytněji. Blíží se vánoční svátky a jste dva. Nově dva. Vlastně ne tak docela. ON, VY a ...

Jak si ozdobí svůj stromek jednotilví zrozenci zvěrokruhu?

Každý si vybírá a zdobí stromeček podle svého vkusu a tak, aby vytvořil to pravé kouzlo domova, kde se bude cítit šťastně. Podívejme se na ...